fbpx

AKADEMIA AKCJI I REAKCJI

KRAV MAGA i STRZELECTWO

UMOWA NA KARNET ZAWARTA ELEKTRONICZNIE - KIDS

Zapraszam do zapoznania w 4 krokach z umową na karnet Krav Maga a następnie wysłanie zawarcia umowy elektronicznie.

Agenda:

 

1. Wprowadzenie.

2. Dane osobowe do umowy.

3. Warunki zawarcia umowy.

4. Regulamin.

5. Wybór długości karnetu oraz przysługujących zniżek.

6. Przesłanie formularza.

 

REGULAMIN SEKCJI KRAV MAGA KIDS

 1. Na trening może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, niewymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, instruktor może zażądać zaświadczenia lekarskiego.
 2. Instruktor nie ma prawa podawania leków dzieciom.
 3. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie instruktora.
 4. Liczba dzieci na treningu nie może być większa niż 15.
 5. Dziecko powinno być odebrane z treningu o godzinie której kończą się zajęcia przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 6. Przyprowadzane dzieci powinny być czyste, zdrowe, mieć wymagane wyposażenie.Po przebyciu chorób zakaźnych rodzice dostarczają instruktorowi zaświadczenie lekarskiego możliwości brania udziału w zajęciach Krav Maga Kids.
 7. Rodzice zobowiązują się do interesowania się treścią prowadzonych zajęć.
 8. Rodzice sprawują opiekę nad dziećmi w drodze na zajęcia i z powrotem.
 9. Rodzice zobowiązani są podać instruktorowi aktualny numer telefonu.
 10. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z zajęć z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostaje pod opieką instruktora. W takiej sytuacji instruktor ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 11. Instruktor może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Instruktor ma obowiązek zatrzymać dziecko na zajęciach do czasu wyjaśnienia sprawy. W takiej sytuacji, należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub osobę upoważnioną. Jeżeli nie jest to możliwe, instruktor ma prawo wezwać Policję.
 12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców, musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 13. Instruktor prowadzący zajęcia, zastrzega sobie prawo do usunięcia z zajęć dziecka, które wpływa negatywnie na pozostałe dzieci.
 14. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po upłynięciu czasu prowadzenia zajęć (do 30 min pod zakończonych zajęciach) instruktor zobowiązany jest powiadomić telefonicznie o zaistniałym fakcie rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione.
 15. Zezwalam na przechowywanie moich danych osobowych oraz dziecka zgodnie z regulaminem Krav Maga Kids – Akademii Akcji I Reakcji ,który otrzymałem oraz na udostępnianie moich danych, a także informacji o uczestnictwie w treningach systemu Krav Maga Policji i innym przedstawicielom prawa w Polsce ,którzy wskażą podstawę prawną i faktyczną. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku mego dziecka na zajęciach, zezwalam na udostępnienie danych informacyjnych wskazanych w Karcie Uczestnictwa Dziecka w Zajęciach Krav Maga o dziecku oraz dane osobowe rodziców służbom ratowniczym.
 16. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, opiekunów prawnych lub osób upoważnionych, instruktor oczekuje z dzieckiem w obiekcie treningowym 1 (jedną) godzinę. Po upływie tego czasu, instruktor podejmuje decyzję o poinformowaniu dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w miejscu prowadzenia zajęć o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. Rodzice, prawni opiekunowie lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu prowadzenia zajęć, zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia i podania godziny przyjścia do obiektu treningowego.

 

REGULAMIN SEKCJI KRAV MAGA KIDS – AKADEMIA AKCJI I REAKCJI

cool

 1. Bądź punktualny i systematyczny

Na zajęcia przychodź zawsze kilka minut wcześniej, tak abyś miał czas na przebranie się
i formalności. Staraj się również regularnie uczestniczyć w treningach.

 1. Zamieniaj strój na treningowy

Na każdym  treningu obowiązuje strój sportowy – spodnie dresowe, koszulka, obuwie sportowe, a po pewnym czasie ochraniacze.

 1. Pamiętaj o higienie

W czasie treningu będziesz w bliskim kontakcie z innymi osobami.

 1. Dbaj o zdrowie swoje i innych

Jeśli jesteś chory bądź osłabiony – zrezygnuj z treningu. Zawsze informuj Instruktora o niedyspozycji lub nagłym pogorszeniu stanu zdrowia. Pamiętaj również, że na treningu można doznać kontuzji, więc uważaj na swoje bezpieczeństwo jak i na bezpieczeństwo swojego partnera.

 1. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa

Wykonuj ćwiczenia zgodnie z poleceniem Instruktora. Podczas trwania zajęć nie oddalaj się bez wcześniejszego powiadomienia Instruktora bądź partnera. Korzystaj ze sprzętu treningowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Wybieraj obuwie sportowe bezpieczne dla Ciebie i partnera tzn. takie, w którym sam akceptował byś kopnięcie. Zdejmij zegarek,  biżuterie i inne akcesoria mogące uszkodzić Ciebie lub partnera.

 1. Składki członkowskie i coroczna opłata na sprzęt.

 Wysokość opłat za treningi ustala Główny Instruktor Sekcji Krav Maga Akademii Akcji i Reakcji. Główny Instruktor zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty w dowolnym momencie. Opłatę za treningi wnosi się w trybie miesięcznym. Opłatę za trening należy wnieść do 10-ego dnia danego  miesiąca. Nowy członek Sekcji zobligowany jest wnieść opłatę za treningi zgodnie z okresem członkostwa. Początek okresu członkostwa wyznacza drugi trening, w którym uczestniczył (pierwszy trening jest gratis). Opłaty za treningi mogą być wpłacane na konto Sekcji lub gotówką na zajęciach. W tytule przelewu należy wpisać: - imię i nazwisko członka, - miesiąc i rok, - „opłata za trening”.

 • Miesięczny koszt zajęć to 150,00 zł (8 treningów – 20 zł /za trening). Po opłaceniu miesięcznej składki na jednej z sekcji, trenujący ma możliwość trenowania na wszystkich sekcjach tj. w Trzciance, Wałczu, Czarnków. Tym sposobem uzyskuje możliwość większej ilości treningów i w każdym z miast. :).
 • Jest również możliwość wykupienia karnetu na połowę miesiąca za 80 zł ( 4 treningi – 20 zł/ trening).
 • Osoby, które chodzą mniej niż 4 razy w miesiącu same wyliczają kwotę i dokonują wpłaty – przykładowo 3 treningi x 25 zł = 75 zł. .
 • Koszt jednorazowego treningu to 25,00 zł. Trenujący zobowiązani są wnieść tzw. opłatę członkowską w wysokości 30 zł na rok. Opłata ta przeznaczana jest na regenerację lub wymianę sprzętu treningowego.
 • Od Listopada do Grudnia 2021 będziemy przechodzić na system karnetów i cyklicznych płatności który będzie opierał się na opłatach poprzez system na naszej stronie. Natomiast sekcja dziecięca od października.
 1. Po podpisaniu umowy u instruktora na Sali dostaniesz dokładny opis jak wykupić płatność cykliczną na stronie.
 2. Przy płatności będą załączone dokładne formularze rezygnacji z karnetu lub tymczasowego zawieszenia z powodu np. Wyjazdu albo choroby.
 3. Opłaty będą zależne od długości umowy na karnet będą opcję na 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy. Oczywiście czy dłuższa umowa tym tańszy karnet i więcej benefitów.
 4. Oczywiście każda z opcji będzie automatycznie odnawiana. Więc należy pamiętać żeby pod koniec umowy jeżeli nie chcę się kontynuować umowy należy napisać wypowiedzenie na co najmniej 1 miesiąc przed jej końcem.

To rozwiązanie ułatwia nam płatności za treningi.

Dla mnie daje mi to możliwość kontrolowania ile osób maksymalnie może być na Sali.

 1. Jeżeli po 6 miesiącach nie zrezygnujesz z karnetu automatycznie umowa przedłuża się o kolejne 6 miesięcy. I tak samo przy każdej długości karnetu.
 2. Jeżeli przy umowie np. na 9 miesięcy uczestnik umowy będzie chciał zrezygnować i rozwiązać umowę po 3 miesiącach to pozostałą część karnetów trzeba zapłacić w wysokości 30% wartości karnetu. Tak jak niżej na wyliczeniach:

3 miesiące x 119 zł = 357 zł które już zostało zapłacone i wpłynęła prośba o zakończenie umowy. Zostało 6 x 119 zł = 714 zł

714 zł x 30% = 214 zł – tą kwotę trzeba dopłacić przy rezygnacji.

Adekwatnie opłata jest w zależności o pozostałego czasu karnetu do końca. Według wyliczeń powyżej.

DOKŁADNE GODZINY I MIEJSCE TRENINGÓW W WAŁCZU, TRZCIANCE i LUBASZU  JEST OPISANE NA NASZEJ STRONIE

WWW.AKADEMIAAIR.PL

 Zaleganie z opłatami za treningi.

Zaleganie z opłatami za treningi przez okres dłuższy niż 1 miesiące skutkować będzie zawieszeniem w prawach członkowskich. Decyzję o zawieszeniu członka w jego prawach podejmuje Główny Instruktor, który zobowiązany jest do powiadomienia członka o zaległościach. Członek Sekcji zobowiązany jest przed upływem 30 dni od otrzymania powiadomienia uregulować zaległości. W przypadku braku wpłaty zostaje on skreślony z listy członków i traci wszelkie prawa. Warunkiem ponownego przyjęcia jest ponowne wypełnienie deklaracji członkowskiej i uregulowanie zaległych opłat. Za nieterminowe wpłaty naliczamy jednorazową opłatę w wysokości 10,00 zł.

 1. Sankcje

Osoba, która zalega z płatnościami, może zostać niedopuszczona do uczestnictwa w zajęciach,  do momentu uregulowania zaległości. Osoba, która się spóźni na trening lub będzie używać słów powszechnie uznawanych za wulgarne musi się liczyć z karą  w postaci ćwiczeń siłowych :).

 1. Dbanie o wizerunek sekcji

Dbaj o wizerunek sekcji oraz miejsce treningów – wynajmowane  sale, puby, autobusy , etc.  Nie zostawiaj butelek po wodzie, ubrań, ręczników oraz odkładaj na miejsce sprzęt treningowy.

 1. Tolerancja

Na zajęciach dbaj o dobre stosunki z innymi uczestnikami, bez względu na ich wiek, płeć, wyznanie religijne, kolor skóry czy poziom sprawności fizycznej.


 

Wybierając karnet pamiętaj, aby w sklepie wybrać ten sam karnet.

Umowa na karnet zaczyna obowiązywać w momencie zakupy karnetu w sklepie. 

Pozostałe zgody i punkty niniejszej umowy obowiązują w momencie wysłania formularza.

Shopping Cart